arrow_drop_up arrow_drop_down

Aanmelden & intake

Aanmelden & intake

Welke stappen kunt u doorlopen:

Het INTENSIVE8® behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent dat u het wettelijk verplichte eigen risico (2019: € 385,-) betaalt. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Vraag naar uw (nog openstaande) eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico. 

Daarnaast vraagt PSYTREC van cliënten die zich aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein (bij uw huisarts of psychiater) een eigen bijdrage van €275,-. om de overnachtingskosten te dekken.

Deze bijdrage geldt alleen indien u de behandelovereenkomst heeft getekend en dus bij PSYTREC in behandeling komt. Mocht tijdens de intakegesprekken blijken dat uw hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling niet op elkaar aansluiten, dan wordt deze eigen bijdrage niet in rekening gebracht.

U bent vrijgesteld van de eigen bijdrage indien:
• U verzekerd bent met een restitutiepolis.
• Uw zorgverzekeraar een contract inclusief overnachtingsvergoeding heeft met PSYTREC. Neem hierover zelf contact op met uw zorgverzekeraar.
• U kunt aantonen dat u door middel van de beschikking van de gemeente bijstand is toegekend.

Volg het stappenplan om u aan te melden voor de INTENSIVE8® behandeling:

Stappenplan

Stap 1

Vul als eerste screening de PTSS zelftest* in (zie onder stap 8). De zelftest geeft u 10 stellingen die u kunt aanvinken wanneer deze voor u van toepassing is. U krijgt direct de uitslag zodat u kunt zien of er bij u een indicatie voor PTSS is. Is dat het geval dan kunt u het aanmeldformulier onderaan de pagina invullen.
U dient voor behandeling in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts /bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar. Uw huisarts kan u ook aanmelden via Zorgdomein. In dat geval ontvangt PSYTREC de verwijsbrief direct. Een aanmelding via Zorgdomein wordt over het algemeen sneller verwerkt.
Vindt uw verwijzing buiten het Zorgdomein plaats of via uw behandelaar (zie boven), wijs hen dan op de eisen die uw zorgverzekeraar aan de verwijsbrief stelt. Deze eisen zijn te vinden op de pagina 'Informatie voor verwijzers’.

*De zelftest kan nimmer de diagnose van een behandelaar vervangen. Het kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kán zijn van PTSS.

Stap 2

Na ontvangst van uw aanmelding en de verwijsbrief, zal binnen 2,5 werkweken contact met u worden opgenomen. Dit contact is een eerste telefonische screening, waarbij bekeken wordt of uw hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling van PSYTREC op elkaar aansluiten. Is dat het geval, dan ontvangt u een uitnodiging voor het eerste intakegesprek.

Stap 3

Het eerste intakegesprek vindt plaats bij PSYTREC op de intake locaties in Leusden of Weert. Het is wenselijk om uw partner of een andere naaste naar dit gesprek mee te nemen. Neem een geldig ID-bewijs mee en, indien u medicijnen gebruikt, een medicijnenoverzicht van uw apotheker.
Het doel van dit eerste intakegesprek is om uw klachten en uw hulpvraag in kaart te brengen. Daarnaast wordt meer informatie verzameld om tot een eerste diagnose PTSS te komen. Indien dit niet het geval is, wordt met u besproken welke stappen u kunt ondernemen voor andere hulp.
PSYTREC informeert uw verwijzer over het vervolg van de intake, ook indien u niet bij in behandeling kan worden genomen.
Indien de diagnose PTSS aannemelijk is, gaat u door naar stap 4: het tweede intakegesprek. Er wordt dan met u besproken hoe u de vervolgbehandeling ná de behandeling bij PSYTREC kunt regelen.

Stap 4

Na het eerste intakegesprek volgt een tweede intakegesprek. Uiteraard vindt dit gesprek op dezelfde locatie plaats als het eerste intakegesprek. Ook bij dit gesprek is de aanwezigheid van uw partner of een andere naaste wenselijk.
Tijdens deze intake bevraagt PSYTREC u op uw trauma’s, uw triggers, de wijze waarop en de mate waarin u vermijdingsgedrag vertoont of andere overlevingsstrategieën heeft ontwikkeld. Het KIP (Klinisch Interview PTSS) wordt afgenomen om de ernst van uw trauma’s te meten.
Aan de hand van de verkregen informatie wordt bekeken of de INTENSIVE8® behandeling van PSYTREC en uw hulpvraag op elkaar aansluiten. Mocht dit niet het geval blijken te zijn, dan informeert PSYTREC u en uw verwijzer hierover.
Sluiten uw hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling van PSYTREC wel op elkaar aan, dan zal voor u een zogenaamd Rode Draad Formulier worden opgesteld (RDF). Hierin staan de trauma’s beschreven die de leidraad voor uw behandeling zullen zijn. Het RDF vormt de persoonlijke doelenlijst van uw behandelprogramma.
Afhankelijk van het aantal en de zwaarte van uw trauma’s komt u in aanmerking voor het 5- daagse of 8-daagse INTENSIVE8® behandelprogramma. Dit krijgt u direct te horen. Ook hoort u op welke datum u met de behandeling kan beginnen.

Stap 5

Uw INTENSIVE8® behandelprogramma begint. U wordt ontvangen op het behandelcentrum in Bilthoven of Weert en maakt kennis met uw behandelteam en de coaches van het Activerend Sport- en Bewegingsprogramma.
Afhankelijk van het gekozen INTENSIVE8® behandelprogramma, ontvangt u vijf aaneengesloten dagen behandeling of binnen twee weken 2 x 4 aaneensluitende dagen behandeling. In het laatste geval gaat u tussen de twee behandelperiodes drie dagen naar huis. U kunt, tijdens het INTENSIVE8® behandelprogramma gedurende de behandelperiode op de behandellocatie overnachten.

Stap 6

Een week na uw behandeling worden u en uw partner en/of familieleden/naasten uitgenodigd voor een Terugkomdag. Op deze dag wordt u o.a. geïnformeerd over het vervolg na de behandeling. Tijdens de Terugkomdag wordt door middel van een interview uw behandelresultaat gemeten. De Terugkomdag is een verplicht onderdeel van het behandelprogramma.

Stap 7

U wordt de week na de Terugkomdag nogmaals uitgenodigd voor een slotsessie. Ook deze sessie is een verplicht onderdeel van het behandelprogramma.

Stap 8

Drie maanden na uw INTENSIVE8® behandeling krijgt u via de mail de PTSS klachtenschaal toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld te retourneren. Drie maanden daarna (zes maanden na de INTENSIVE8® behandeling) wordt u uitgenodigd voor een nieuwe afname van het KIP. Deze kan eventueel ook telefonisch worden afgenomen.
De gegevens uit deze klachtenschaal en de afname van een nieuwe KIP gebruikt PSYTREC om een beeld te krijgen van de bestendiging van de effecten van de behandeling. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de INTENSIVE8® behandeling verder te optimaliseren.

Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en telefonische screening:

Uw aanmelding voor intake en behandeling komt centraal bij PSYTREC binnen. Op grond van uw postcode wordt bekeken in welk behandelcentrum u behandelt kunt worden.

Woont u in de postcodegebieden 3100 – 3399 of 4000 – 7399, dan wordt uw aanmelding verwerkt via het behandelcentrum Weert. Aanmeldingen vanuit de overige postcodes worden verwerkt via het behandelcentrum Bilthoven.

Het kan zijn dat u dichter bij Bilthoven woont dan Weert en toch in Weert op intake en voor behandeling wordt gevraagd. De reden hiervoor is dat PSYTREC vanuit de Randstad de meeste aanmeldingen krijgt. Door spreiding van de aanmeldingen over de twee behandellocaties, kan PSYTREC uw wachttijd verkorten waardoor u sneller geholpen wordt.

Via het bovenstaand aanmeldformulier kunt u zich rechtstreeks aanmelden. Houdt u er rekening mee dat PSYTREC u pas kan inplannen voor het eerste intakegesprek nadat PSYTREC een verwijsbrief van uw verwijzer heeft ontvangen.