arrow_drop_up arrow_drop_down

Aanmelden & intake

Aanmelden & intake

Welke stappen kunt u doorlopen:

Het INTENSIVE8® behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent dat u het wettelijk verplichte eigen risico (2019: € 385,-) betaalt. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Vraag naar uw (nog openstaande) eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico. 

Daarnaast vraagt PSYTREC van cliënten die zich aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein (bij uw huisarts of psychiater) een eigen bijdrage om de overnachtingskosten te dekken. De eigen bijdrage voor de 8-daagse behandeling bedraagt €275,-, de eigen bijdrage voor de 4-daagse behandeling bedraagt €140,-.

Deze bijdrage geldt alleen indien u de behandelovereenkomst heeft getekend en dus bij PSYTREC in behandeling komt. Mocht tijdens de intakegesprekken blijken dat uw hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling niet op elkaar aansluiten, dan wordt deze eigen bijdrage niet in rekening gebracht.

U bent vrijgesteld van de eigen bijdrage indien:
• U kunt aantonen dat u onder de bijstandnorm valt;
• U kunt aantonen dat u onder bewindvoering staat.

Volg het stappenplan om u aan te melden voor de INTENSIVE8® behandeling:

Stappenplan

Stap 1

Vul als eerste screening de PTSS zelftest* in (zie onder stap 8). De zelftest geeft u 10 stellingen die u kunt aanvinken wanneer de stelling voor u van toepassing is. U krijgt direct de uitslag zodat u kunt zien of er bij u een indicatie voor PTSS is. Is dat het geval dan kunt u het aanmeldformulier onderaan de pagina invullen.

U dient voor behandeling in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts /bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar. Uw huisarts kan u ook aanmelden via Zorgdomein. In dat geval ontvangt PSYTREC de verwijsbrief direct. Een aanmelding via Zorgdomein wordt over het algemeen sneller verwerkt.

Vindt uw verwijzing buiten Zorgdomein plaats of via uw behandelaar (zie boven), wijs hen dan op de eisen die uw zorgverzekeraar aan de verwijsbrief stelt. Deze eisen zijn te vinden op de pagina 'Informatie voor verwijzers’.

*De zelftest kan nimmer de diagnose van een behandelaar vervangen. Het kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kan zijn van PTSS.

Stap 2

Na ontvangst van uw aanmelding en de verwijsbrief, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Dit contact is een eerste telefonische screening, waarbij bekeken wordt of uw hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling van PSYTREC op elkaar aansluiten. Is dat het geval, dan ontvangt u een uitnodiging voor het eerste intakegesprek.

Stap 3

Het eerste intakegesprek vindt plaats bij PSYTREC op de intake locaties in Bilthoven of Weert. Het is wenselijk om uw partner of een andere naaste naar dit gesprek mee te nemen. Neem een geldig ID-bewijs mee en, indien u medicijnen gebruikt, een medicijnenoverzicht van uw apotheker.

Het doel van dit eerste intakegesprek is om uw klachten en uw hulpvraag in kaart te brengen. Daarnaast wordt meer informatie verzameld om tot een eerste diagnose PTSS te komen. Het KIP (Klinisch Interview PTSS) wordt hiervoor afgenomen. Indien er geen sprak is van ernstige PTSS, wordt met u besproken welke stappen u kunt ondernemen voor andere hulp.

PSYTREC informeert uw verwijzer over het vervolg van de intake, ook indien u niet bij PSYTREC in behandeling kan worden genomen.
Indien de diagnose PTSS aannemelijk is, gaat u door naar stap 4: het tweede intakegesprek. Er wordt dan met u besproken hoe u de vervolgbehandeling na de behandeling bij PSYTREC kunt regelen.

Stap 4

Na het eerste intakegesprek volgt een tweede intakegesprek.

Tijdens deze intake worden uw trauma’s besproken, uw triggers uitgevraagd en de wijze waarop/de mate waarin u vermijdingsgedrag vertoont, komt aan bod.

Er wordt voor u een zogenaamd Rode Draad Formulier opgesteld (RDF). Hierin staan de trauma’s beschreven die de leidraad voor uw behandeling zullen zijn. Het RDF vormt de persoonlijke doelenlijst van uw behandelprogramma.

Afhankelijk van het aantal en de zwaarte van uw trauma’s komt u in aanmerking voor het 4-daagse of 8-daagse INTENSIVE8® behandelprogramma. Dit krijgt u direct te horen. Ook hoort u op welke datum u met de behandeling kan beginnen.

Stap 5

Uw INTENSIVE8® behandelprogramma begint. U wordt ontvangen op het behandelcentrum in Bilthoven of Weert en maakt kennis met uw behandelteam en de coaches van het Activerend Sport- en Bewegingsprogramma.

Het 4-daagse behandelprogramma bestaat uit vier aaneengesloten dagen behandeling.
Bij het 8-daagse programma heeft u binnen twee weken 2 x 4 aaneensluitende dagen behandeling. U gaat bij de 8-daagse behandeling tussen de twee behandelperiodes drie dagen naar huis.

U overnacht tijdens het INTENSIVE8® behandelprogramma gedurende de behandelperiode op de behandellocatie.

Stap 6

Een week na uw behandeling worden u en uw partner en/of familieleden/naastbetrokkenen uitgenodigd voor een Terugkomdag. Op deze dag wordt u o.a. geïnformeerd over het vervolg na de behandeling. Tijdens de Terugkomdag wordt door middel van het KIP (Klinisch Interview PTSS) uw behandelresultaat gemeten. Ook vind het Slotgesprek plaats. Tijdens het Slotgesprek worden de laatste vragenlijsten ingevuld en vindt er overdracht plaats tussen PSYTREC en de behandelaar/instelling waar u hierna in behandeling gaat. De Terugkomdag is een verplicht onderdeel van het behandelprogramma.

Stap 7

Zes maanden na de INTENSIVE8® behandeling wordt u uitgenodigd voor een nieuwe afname van het KIP (Klinisch Interview PTSS). Deze kan telefonisch worden afgenomen.

De afname van een nieuwe KIP gebruikt PSYTREC om een beeld te krijgen van de bestendiging van de effecten van de behandeling. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de INTENSIVE8® behandeling verder te optimaliseren en te verbeteren.

Gemiddelde toegangstijd tussen aanmelding en telefonische screening:

Uw aanmelding voor intake en behandeling komt centraal bij PSYTREC binnen. Op grond van uw postcode wordt bekeken in welk behandelcentrum u behandelt kunt worden.

Woont u in de postcodegebieden 3100 – 3399 of 4000 – 7399, dan wordt uw aanmelding verwerkt via het behandelcentrum Weert. Aanmeldingen vanuit de overige postcodes worden verwerkt via het behandelcentrum Bilthoven.

Het kan zijn dat u dichter bij Bilthoven woont dan Weert en toch in Weert op intake en voor behandeling wordt gevraagd. De reden hiervoor is dat PSYTREC vanuit de Randstad de meeste aanmeldingen krijgt. Door spreiding van de aanmeldingen over de twee behandellocaties, kan PSYTREC uw wachttijd verkorten waardoor u sneller geholpen wordt.

Via het bovenstaand aanmeldformulier kunt u zich rechtstreeks aanmelden. Houdt u er rekening mee dat PSYTREC u pas kan inplannen voor het eerste intakegesprek nadat PSYTREC een verwijsbrief van uw verwijzer heeft ontvangen. 

Wachten tot u geholpen wordt, is altijd vervelend. PSYTREC doet er alles aan om haar wachttijden/toegangstijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat maar, in verband met de toegenomen vraag naar behandeling, kan de wachttijd/toegangstijd momenteel langer zijn dan gewenst. Onze behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De wachttijd/toegangstijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u onze wachttijd/toegangstijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).