arrow_drop_up arrow_drop_down

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

PSYTREC, het Psychotrauma Expertise Centrum, is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). PTSS ontstaat als gevolg van zeer ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van:
• Levensbedreiging,
• Ernstig lichamelijk letsel,
• of een bedreiging van de fysieke integriteit.

PSYTREC heeft als doelstelling om PTSS (ook ernstige en complexe PTSS) kortdurend en zeer intensief te behandelen, zodat onnodig psychisch lijden wordt voorkomen. Patiënten vanaf 18 jaar kunnen voor behandeling worden aangemeld.

PSYTREC heeft haar unieke INTENSIVE8® behandelprogramma ontwikkeld op basis van wetenschappelijke studies, ervaringen in het Verenigd Koninkrijk (Oxford University, U.K.) en de jarenlange ervaring binnen GGZ in Nederland op het gebied van PTSS.

PSYTREC is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ-instelling.

Hieronder ziet u de gemiddelde toegangstijd in weken voor de behandellocaties in Bilthoven en Weert.


Wachten tot u geholpen wordt, is altijd vervelend. PSYTREC doet er alles aan om haar wachttijden/toegangstijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat maar, in verband met de toegenomen vraag naar behandeling, kan de wachttijd/toegangstijd momenteel langer zijn dan gewenst. Onze behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De wachttijd/toegangstijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer uw patiënt onze wachttijd/toegangstijd te lang vindt, kan deze contact opnemen met zijn/haar zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan uw patiënt ondersteunen, zodat hij/zij (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

Het Behandelprogramma

Afhankelijk van de hoeveelheid en zwaarte van de trauma’s, is het INTENSIVE8® behandelprogramma te volgen in vier dan wel acht behandeldagen.

Vier - daagse behandeling

4 dagen aaneengesloten behandeling

EMDR, Exposure, Activerend Sport- en Bewegingsprogramma,
Psycho-Educatie


Acht - daagse behandeling

2 X 4 dagen aaneengesloten behandeling (binnen 2 weken)

Tussen de modules gaan cliënten drie dagen naar huis

EMDR, Exposure, Activerend Sport- en Bewegingsprogramma,
Psycho-Educatie

TERUGKOMDAG

Een week na de laatste behandeldag.
Dag voor patiënt en naastbetrokkenen. Afname KIP om resultaten van de behandeling te meten.
De Terugkomdag is een verplicht onderdeel van de
INTENSIVE8® behandeling.

SLOTGESPREK

Aansluitend op de Terugkomdag vindt er een laatste gesprek plaats, dat gericht is op de toekomst en eventuele vervolgbehandeling. Het Slotgesprek is een verplicht onderdeel van de INTENSIVE8® behandeling.

INTENSIVE8® BEHANDELPROGRAMMA

PSYTREC zet met haar INTENSIVE8® behandeling in op een totaalprogramma waarin alle trauma’s aangepakt worden. Het INTENSIVE8® behandelprogramma bestaat uit een viertal onderdelen:

1. en  2. Afwisselend Exposure en EMDR therapie;
3. Activerend Sport- & Bewegingsprogramma;
4. Psycho-Educatie.

Om de behandeling zo effectief mogelijk in te zetten, is een verblijf op de behandellocatie gedurende de volledige behandeling een vast onderdeel van het behandelprogramma.

Het INTENSIVE8® behandelprogramma staat onder toezicht van:
• Prof. dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam), geregistreerd onder BIG-nummer 59021887425.  
• Prof. dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen), geregistreerd onder BIG-nummer 79049655625 en 99049655616.

Het behandelteam, bestaande uit psychologen, coaches Sport & Beweging en GGZ verpleegkundigen, is gespecialiseerd in de behandeling van PTSS.


Na behandeling bij PSYTREC

Wanneer de behandeling succesvol is afgerond, roepen herinneringen aan de schokkende gebeurtenissen geen overweldigende emoties meer op. De gebeurtenissen staan niet meer centraal in het leven van uw patiënt. Dat betekent echter niet dat de gebeurtenissen en de PTSS geen sporen hebben achtergelaten. Met name bij ernstige en complexe PTSS is het mogelijk dat uw patiënt zijn of haar leven na de behandeling weer opnieuw zal gaan evalueren. Een gevolg daarvan is, dat er ruimte kan ontstaan voor onder andere verdriet en boosheid, vanwege de impact die de stoornis heeft gehad op bijvoorbeeld het gezin en werk. Om die reden is het belangrijk dat er begeleiding is in de vorm van vervolgzorg om deze behandeleffecten op een positieve manier te ondersteunen.

Daarnaast is er in veel gevallen sprake van co-morbide problematiek, zoals een depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Aangezien PSYTREC alleen PTSS behandelt, is het van belang dat de co-morbide problematiek parallel wordt behandeld. Het is belangrijk dat er voor- en vervolgzorg is door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. De behandeling van uw patiënt bedraagt in totaal gemiddeld een maand (vijf of acht dagen en afrondingsgesprekken). Het is in het belang van uw patiënt dat er tijdens de intakefase al duidelijk is waar en wanneer hij of zij terecht kan voor voor- en vervolgzorg. Tijdens de intakefase bevraagt PSYTREC patiënten daar actief op. Waar het kan en nodig is, adviseert PSYTREC hen daarin. PSYTREC pakt zo haar rol in de ketenzorg op en gaat graag de samenwerking met andere zorgaanbieders aan.


Hoe meldt u een patient aan:

Bent u momenteel huisarts/bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar en wilt u uw patiënt aanmelden voor het INTENSIVE8® behandelprogramma ? U kunt dit doen door het aanmeldformulier in te vullen. Indien u meer informatie wenst kunt u PSYTREC bereiken via 085 – 303 4444.

Werkt u met Zorgdomein, dan kunt u uw patiënt via Zorgdomein aanmelden. Voorafgaand aan de aanmelding kan uw patiënt de PTSS Zelftest met uw hulp invullen. Nadat PSYTREC een (originele) verwijsbrief heeft ontvangen, neemt PSYTREC contact op met uw patiënt voor een eerste telefonische intake. Daaropvolgend wordt een afspraak gemaakt voor het eerste persoonlijke intakegesprek. U kunt een format van een verwijsbrief gebruiken die u hier als pdf of in Word kunt downloaden. Indien u een eigen verwijsbrief gebruikt, dient deze verwijsbrief de volgende gegevens bevatten (conform de minimale eisen van NZa):

• Gericht aan PSYTREC i.v.m. goedkeuring;
• Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen);
• Naam en functie van de verwijzer;
• AGB-code van de verwijzer;
• Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer;
• Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
• Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-5 code of op een andere manier);
• Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.


Verschil aanmelding via Zorgdomein of via zorgverlener met een verwijsbrief:

• Wanneer u uw patiënt via Zorgdomein aanmeldt, dan hoeft uw patiënt geen aanmelding via de website te doen.
• Wanneer u uw patiënt een verwijsbrief geeft, dient uw patiënt de Zelftest te doen en zich via de website aan te melden.


De verwijsbrief kan gestuurd worden naar:

PSYTREC
T.a.v. de cliëntenadministratie
Prof. Bronkhorstlaan 2
3723 MB Bilthoven


KOSTEN

Het INTENSIVE8® behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent dat de patiënt het wettelijk verplichte eigen risico (2019: € 385,-) betaalt. Indien de patiënt een hoger eigen risico met zijn/haar zorgverzekeraar heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico.

Daarnaast vraagt PSYTREC van cliënten die zich aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein een eigen bijdrage van €275,-. Deze bijdrage geldt alleen indien de patiënt de behandelovereenkomst heeft getekend en dus bij PSYTREC in behandeling komt. Mocht tijdens de intakegesprekken blijken dat de hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling niet op elkaar aansluiten, dan wordt deze eigen bijdrage niet in rekening gebracht.

De patiënt is vrijgesteld van de eigen bijdrage indien:
• De patiënt kan aantonen dat hij/zij onder de bijstandnorm valt;
• De patiënt kan aantonen dat hij/zij onder bewindvoering staat.

Voor uitgebreide informatie over de onderdelen van het behandelprogramma zie PTSS Behandeling.