arrow_drop_up arrow_drop_down

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

PSYTREC en PTSS

Direct lezen

Behandelprogramma

Direct lezen

Vervolgzorg

Direct lezen

Aanmelden

Direct lezen

Zorgdomein

Direct lezen

Toegangstijden

Direct lezen

Kosten

Direct lezen

Verwijzersbrochure

Direct lezen

 PSYTREC en PTSS

PSYTREC, het Psychotrauma Expertise Centrum, is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). PTSS ontstaat als gevolg van zeer ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van:
• Levensbedreiging,
• Ernstig lichamelijk letsel,
• of een bedreiging van de fysieke integriteit.

PSYTREC heeft als doelstelling om PTSS (ook ernstige en complexe PTSS) kortdurend en zeer intensief te behandelen, zodat onnodig psychisch lijden wordt voorkomen. Patiënten vanaf 18 jaar die de Nederlandse taal machtig zijn (Nederlands begrijpen) kunnen voor behandeling worden aangemeld. Het unieke INTENSIVE8® behandelprogramma is door PSYTREC ontwikkeld op basis van wetenschappelijke studies, ervaringen in het Verenigd Koninkrijk (Oxford University, U.K.) en de jarenlange ervaring binnen GGZ in Nederland op het gebied van PTSS.

PSYTREC is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ-instelling.

INTENSIVE8® Behandelprogramma

4-daagse online behandeling

4 dagen aaneengesloten online behandeling

EMDR, Exposure, Activerend Sport- en Bewegingsprogramma,
Psycho-Educatie


8-daagse behandeling

2 X 4 dagen aaneengesloten behandeling (binnen 2 weken)

Tussen de modules gaan cliënten drie dagen naar huis

EMDR, Exposure, Activerend Sport- en Bewegingsprogramma,
Psycho-Educatie

TERUGKOMDAG

Een week na de laatste behandeldag.
Dag voor patiënt en naastbetrokkenen. Afname KIP om resultaten van de behandeling te meten. De Terugkomdag is een verplicht onderdeel van de
INTENSIVE8® behandeling. Voor de 4-daagse online behandeling vindt de Terugkomdag ook online plaats.

SLOTGESPREK

Aansluitend op de Terugkomdag vindt er een laatste gesprek plaats, dat gericht is op de toekomst en eventuele vervolgbehandeling. Het Slotgesprek is een verplicht onderdeel van de INTENSIVE8® behandeling.


PSYTREC zet met haar INTENSIVE8® behandeling in op een totaalprogramma waarin alle trauma’s aangepakt worden. Het INTENSIVE8® behandelprogramma bestaat uit een viertal onderdelen:

1. en  2. Afwisselend Exposure en EMDR therapie;
3. Activerend Sport- & Bewegingsprogramma;
4. Psycho-Educatie.

PSYTREC heeft twee typen behandelprogramma’s. Afhankelijk van de hoeveelheid en zwaarte van de trauma’s kunnen patiënten ingedeeld zijn in het zogenaamde INTENSIVE8® online behandelprogramma van 4 dagen of het INTENSIVE8® behandelprogramma op een behandellocatie van 8 dagen, waarbij verblijf gedurende 2 x 4 opeenvolgende dagen vast onderdeel van het behandelprogramma is.

Het INTENSIVE8® behandelprogramma staat onder toezicht van:
• Prof. dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam), geregistreerd onder BIG-nummer 59021887425.  
• Prof. dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen), geregistreerd onder BIG-nummer 79049655625 en 99049655616.

Het behandelteam, bestaande uit psychologen, coaches Sport & Beweging en GGZ verpleegkundigen, is gespecialiseerd in de behandeling van PTSS.

Vervolgzorg

Wanneer de behandeling is afgerond, heeft elke patiënt een vangnet nodig, maar om verschillende redenen en op verschillende manieren. In het meest gunstige geval roepen herinneringen aan de schokkende gebeurtenissen geen overweldigende emoties meer op. De gebeurtenissen staan niet meer centraal in het leven van uw patiënt. Dat betekent echter niet dat de gebeurtenissen en de PTSS geen sporen hebben achtergelaten. Met name bij ernstige en complexe PTSS is het mogelijk dat uw patiënt zijn of haar leven na de behandeling zal gaan evalueren. Een gevolg daarvan is, dat er ruimte ontstaat voor onder andere verdriet en boosheid, vanwege de impact die de stoornis heeft gehad op bijvoorbeeld het gezin en werk. Om die reden is het belangrijk dat er begeleiding is in de vorm van vervolgzorg om deze behandeleffecten op een positieve manier te ondersteunen.

Daarnaast kan het zijn dat patiënten nog lichte tot matige PTSS klachten hebben, waarvoor ze behandeling nodig hebben, en is er in veel gevallen sprake van co-morbide problematiek, zoals een depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Om die reden is het in het belang van uw patiënt dat er tijdens de intakefase al duidelijk is waar en wanneer hij of zij terecht kan voor vervolgzorg. Tijdens de intakefase bevraagt PSYTREC patiënten daar actief op. PSYTREC adviseert dat uw patiënt in elk geval een afspraak met de POH-GGZ heeft gemaakt. PSYTREC pakt zo haar rol in de ketenzorg op en gaat graag de samenwerking met andere zorgaanbieders aan.

Aanmelden

Bent u momenteel huisarts/bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar en wilt u uw patiënt aanmelden voor het INTENSIVE8® behandelprogramma? U kunt dit doen door samen met uw patiënt het aanmeldformulier in te vullen. Indien u meer informatie wenst kunt u PSYTREC bereiken via 085 – 303 4444.

Werkt u met Zorgdomein, dan kunt u uw patiënt via Zorgdomein aanmelden. Voorafgaand aan de aanmelding kan uw patiënt de PTSS Zelftest met uw hulp invullen. Nadat PSYTREC een (originele) verwijsbrief heeft ontvangen, neemt PSYTREC contact op met uw patiënt voor een eerste telefonische intake. Daaropvolgend wordt een afspraak gemaakt voor het eerste persoonlijke intakegesprek. U kunt een format van een verwijsbrief gebruiken die u hier als pdf of in Word kunt downloaden. Indien u een eigen verwijsbrief gebruikt, dient deze verwijsbrief de volgende gegevens bevatten (conform de minimale eisen van NZa):

• Gericht aan PSYTREC i.v.m. goedkeuring;
• Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen);
• Naam en functie van de verwijzer;
• AGB-code van de verwijzer;
• Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer;
• Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
• Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-5 code of op een andere manier);
• Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.

Aanmelding Zorgdomein vs Zorgverlener

Verschil aanmelding via Zorgdomein of via zorgverlener met een verwijsbrief:

• Wanneer u uw patiënt via Zorgdomein aanmeldt, dan hoeft uw patiënt geen aanmelding via de website te doen.
• Wanneer u uw patiënt een verwijsbrief geeft, dient uw patiënt de Zelftest te doen en zich via de website aan te melden. Op het aanmeldformulier moet een scan van het verwijsbriefje worden geupload. U kunt het aanmeldformulier ook samen met uw patiënt invullen. Bovenaan deze pagina vindt u ook een button 'Aanmelden'.

Toegangstijden

Hieronder ziet u de gemiddelde toegangstijd in weken voor de behandellocaties in Bilthoven en Weert.


Wachten tot iemand geholpen wordt, is altijd vervelend. PSYTREC doet er alles aan om haar wachttijden/toegangstijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat maar, in verband met de toegenomen vraag naar behandeling, kan de wachttijd/toegangstijd momenteel langer zijn dan gewenst. Onze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars. De wachttijd/toegangstijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar uw patiënt verzekerd is.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer uw patiënt onze wachttijd/toegangstijd te lang vindt, kan deze contact opnemen met zijn/haar zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan uw patiënt ondersteunen, zodat hij/zij (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

Kosten

Het INTENSIVE8® behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (PYTREC heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten). Dit betekent dat de patiënt het wettelijk verplichte eigen risico (2019/2020: € 385,-) betaalt. Indien de patiënt een hoger eigen risico met zijn/haar zorgverzekeraar heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico.

Daarnaast vraagt PSYTREC van cliënten die zich aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein (bij de huisarts of psychiater) voor het 8-daagse behandelprogramma een eigen bijdrage om de overnachtingskosten te dekken. De eigen bijdrage voor de 8-daagse behandeling bedraagt €275,-. Voor de 4-daagse online behandeling wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

De patiënt is vrijgesteld van de eigen bijdrage indien:
• De patiënt kan aantonen dat hij/zij onder de bijstandnorm valt;
• De patiënt kan aantonen dat hij/zij onder bewindvoering staat.

Voor uitgebreide informatie over de onderdelen van het behandelprogramma zie PTSS Behandeling.

Verwijzersbrochure