Missie en visie

The Golden Circle van PSYTREC

WHY PSYTREC gelooft in een wereld waarin ernstige en complexe PTSS behandelbaar en

menselijk lijden te verkorten is. PSYTREC is ervan overtuigd dat de behandeling van PTSS beter kan.

HOW Door een samenspel van wetenschap & innovatie, focus & lef en verschillende gespecialiseerde disciplines.

WHAT Realiseert PSYTREC het kortdurende, intensieve en effectieve INTENSIVE8® behandelprogramma.

Kernwaarden

Innovatief: door niets als vanzelfsprekend aan te nemen en buiten de gebaande paden durven te gaan. PSYTREC is kritisch op haar resultaten en onderzoekt deze om haar behandeling continu te verbeteren.

Daadkracht: door een no-nonsense houding gecombineerd met oog voor het individu. PSYTREC zet zich in voor haar cliënten en zet door voor resultaat.

Effectief: door de korte, intensieve, evidence-based en innovatieve INTENSIVE8® behandeling. PSYTREC is specialist in de behandeling van PTSS.Behandelvisie

Cliënt als eigenaar van eigen proces

PSYTREC gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van haar cliënten. Zij worden beschouwd als personen die, ondanks het hebben van een psychische stoornis, gezond kunnen nadenken, regie kunnen voeren over het eigen leven en als verantwoordelijk persoon kunnen handelen.

Cliënten nemen dan ook actief deel aan hun behandeling. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens de behandelonderdelen en daardoor ook eigenaar van en verantwoordelijk voor hun eigen behandelproces en -voortgang. PSYTREC noemt hen tijdens de behandeling ‘cursist’, om hen aan te kunnen spreken op hun leerbaarheid om behandeladviezen zelfstandig op te volgen. Er is zorg voor de cliënt, maar er wordt niet voor de cliënt gezorgd.

Evidence-based behandelprogramma en specialisten voor resultaat

De behandeling van PSYTREC heeft primair als doel de PTSS-klachten van cliënten te reduceren. De inhoud van het behandelprogramma is zorgvuldig vastgesteld op basis van evidence-based behandelmethoden en de meest recente multidisciplinaire richtlijnen voor PTSS. De verschillende onderdelen, EMDR en Exposure, in combinatie met het Activerende Sport- en Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie, vormen een geïntegreerd behandelpakket om de PTSS-klachten te verminderen en de cliënt inzicht te geven in zijn/haar stoornis. Alle onderdelen van de behandeling zijn essentieel voor het resultaat. Om kwaliteit te borgen werkt PYTREC uitsluitend met specialisten in PTSS-behandeling. Dit geldt zowel voor de psychologen als de coaches Sport & Beweging als de verpleegkundigen.

Wisselende behandelaren (therapeut-rotatie systeem) voor effectievere behandeling

Vanuit een zakelijke, no-nonsense houding behandelt PSYTREC de stoornis van haar cliënten, met empathie voor de persoon. Trauma’s worden bij de naam genoemd en worden bij de kop gepakt. Dit is de kern van PSYTREC's therapeutisch houding. Zo voorkomt PSYTREC dat er een hechte band ontstaat tussen behandelaar en cliënt. Een hechte band kan vermijding (van pijnlijke momenten) bij cliënt én behandelaar in de hand kan werken. PSYTREC kiest daarom voor werken met wisselende behandelaren, onder verantwoordelijkheid van een Regiebehandelaar. Daarnaast kan de cliënt door dit zogenaamde therapeut-rotatie systeem op een intensieve manier disfunctionele opvattingen over vertrouwen in mensen corrigeren.

Gedeelde verantwoordelijkheid en actieve samenwerking als voorwaarde voor resultaat

Voorwaarde voor een goede behandeling en een goed resultaat is de samenwerking tussen de cliënt en de professional. Professionals als expert op het terrein van de inhoud en vorm van de behandeling, cliënten als expert op het terrein van hun eigen (vermijdings-)gedrag en traumatische herinneringen. Professionals dienen cliënten goed te informeren over het ziektebeeld van PTSS en de behandeling optimaal uit te voeren. Cliënten dienen professionals goed te informeren over hun traumatische herinneringen en vermijdingsgedrag, en de adviezen van de professionals, met betrekking tot de behandeling, op te volgen. De therapeutische houding van de professional dient hierin ter ondersteuning.

Monitoring en wetenschappelijk onderzoek voor aanscherping behandelmethode

Analyseren van variabelen en vastleggen van resultaten hoort bij het wezen van PSYTREC. Na de behandeling kunnen cliënten in principe zelfstandig en op eigen kracht verder. PSYTREC blijft haar cliënten zes maanden monitoren voor wetenschappelijk onderzoek, dat voortdurend gericht is op aanscherping en verfijning van de behandelmethodiek.

arrow_drop_up arrow_drop_down