arrow_drop_up arrow_drop_down

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

1. Wat kost de INTENSIVE8® behandeling?

Het INTENSIVE8® behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent dat u het wettelijk verplichte eigen risico (2019: € 385,-) betaalt. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Vraag naar uw (nog openstaande) eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico.

Daarnaast vraagt PSYTREC van cliënten die zich aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein (bij uw huisarts of psychiater) een eigen bijdrage van €275,-. Deze bijdrage geldt alleen indien u de behandelovereenkomst heeft getekend en dus bij PSYTREC in behandeling komt. Mocht tijdens de intakegesprekken blijken dat uw hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling niet op elkaar aansluiten, dan wordt deze eigen bijdrage niet in rekening gebracht.

U bent vrijgesteld van de eigen bijdrage indien:
• U kunt aantonen dat u onder de bijstandnorm valt;
• U kunt aantonen dat u onder bewindvoering staat.

2. Zijn er ook kosten als blijkt dat ik, na intake, niet in aanmerking voor behandeling kom?

Tijdens het eerste of tweede intakegesprek bij PSYTREC kan blijken dat:
• u niet voldoet aan de diagnose-eisen van PTSS ofwel geen PTSS heeft;
• u beter geholpen kan worden bij een andere instelling dan PSYTREC (u wordt hier dan over geadviseerd);
• ook kan u, tijdens of na de intakegesprekken, besluiten om niet met de behandeling te starten.

Met het verwerken van uw aanmelding en het voeren van de intakegesprekken maakt PSYTREC kosten. Indien u uw wettelijke en/of met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico al heeft verbruikt, dan worden de kosten van de aanmelding en intakegesprekken door uw zorgverzekering vergoed. Indien u nog niet (helemaal) uw wettelijke en/of met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico heeft verbruikt, zijn dit kosten die u zelf betaalt.

U betaalt dan als het ware de kosten voor een onvolledig behandeltraject. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal intakegesprekken dat met u gevoerd is en het door u al verbruikte deel van uw eigen risico. Indien beide intakegesprekken met u zijn gevoerd en u komt niet in aanmerking voor behandeling, dan kunnen de kosten, in een enkel geval, oplopen tot maximaal €385,- als u nog geen eigen risico verbruikt heeft. Laat u zich desgewenst hierover informeren door uw zorgverzekeraar.

Wij doen er alles aan om u niet te confronteren met onnodige kosten. In het geval u toch zelf de rekening moet betalen, is het helaas niet mogelijk om uitzonderingen te maken.

3. Wanneer kom ik voor behandeling in aanmerking?

Om voor behandeling in aanmerking te komen, bent u:
• minimaal 18 jaar;
• in het bezit van een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar.

Gedurende de twee intakes die PSYTREC met u voert, wordt bekeken of er daadwerkelijk sprake is van PTSS en wordt er met u een behandelplan opgesteld.

4. Waarom twee intakes; wat is het verschil ?

Tijdens de eerste intake wordt u bevraagd op uw klachten, uw hulpvraag en wordt gekeken of er daadwerkelijk sprake is van PTSS. Indien dit niet het geval is, bekijkt PSYTREC met u waar u eventueel beter terecht kan voor behandeling. Indien er bij u sprake is van PTSS, dan wordt u uitgenodigd voor een tweede intake.

Tijdens dit gesprek:
• wordt u bevraagd op uw triggers;
• worden trauma’s met u doorgesproken;
• doet u een test om de ernst van uw PTSS te meten;
• wordt er met u een behandelprogramma opgesteld.

5. Wat voor verwijsbrief is nodig om behandeld te worden?

Van uw huisarts/bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar heeft PSYTREC een verwijsbrief nodig, die de volgende gegevens bevat:
• Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen);
• Naam en functie van uw verwijzer;
• AGB-code van uw verwijzer;
• Stempel van de praktijk en/of handtekening van uw verwijzer;
• Uw gegevens (NAW-gegevens en geboortedatum);
• De aantekening dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-5 code of op een andere manier)
• Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.

De verwijsbrief kan gestuurd worden naar:
info@psytrec.com

Of per post naar:
PSYTREC
T.a.v. de cliëntenadministratie
Prof. Bronkhorstlaan 2
3723 MB Bilthoven

6. Hoelang moet ik wachten op behandeling?

De tijd tussen aanmelding en eerste contact, ofwel de aanmeldwachttijd, bij PSYTREC is maximaal 4 werkweken. U krijgt als eerste een Telefonische screening. De wachttijd tussen de telefonische screening en intake is ca. 7 weken. De tijd tussen de eerste intake en de behandeling, ofwel de behandelingswachttijd, varieert in het jaar maar kan oplopen tot maximaal 5 werkweken. Deze wachttijden gelden tenzij anders met u is afgesproken. Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, is het van belang dat PSYTREC zo snel mogelijk in het bezit is van de verwijsbrief voor Specialistische GGZ.

7. Moet ik eerst stabiliseren voordat ik in behandeling kan komen?

Nee, PSYTREC is van mening dat het verwérken van de trauma’s bijdraagt aan stabiliseren. Stabilisatie is geen voorwaarde voor behandeling, maar een gevolg van de behandeling. Tijdens de intakes wordt dit met u besproken. U kunt zich dus gewoon aanmelden.

8. Ik heb een verslaving, kan ik dan wel in behandeling?

Voor een zo’n goed mogelijk resultaat van de behandeling, is het essentieel dat u voldoende helder bent om uw trauma’s onder ogen en onder woorden te brengen. Dit betekent dat u voorafgaand aan de eerste intake eerst een detox moet ondergaan. PSYTREC heeft contacten met verslavingsklinieken om u daarmee te helpen. Na de detox kunt u bij PSYTREC behandeld worden voor uw PTSS. Daarna kunt u verder in behandeling voor uw verslaving. Indien u uw verslavingsproblematiek vermeld op uw aanmeldformulier, neemt PSYTREC contact met u op om met u te bespreken hoe uw behandeltraject gestart kan worden.

9. Ik heb last van dissociaties, kan ik dan wel in behandeling?

Tijdens de intakes neemt PSYTREC dit aspect met u door en wordt bekeken welke gevolgen de dissociaties voor uw behandeling kunnen hebben. U leert zoveel mogelijk met dissociaties om te gaan en hoe u ze eventueel kunt voorkomen.

10. Als ik nu in behandeling ben bij een psycholoog, psychiater of een andere GGZ-instelling en ik wil bij PSYTREC in behandeling komen; wat moet de huidige behandelaar / organisatie doen met de openstaande behandeling / DBC?

Als uw huidige psycholoog, psychiater of GGZ-instelling een Basis GGZ DBC met als hoofddiagnose PTSS heeft geopend, dan kan deze gewoon door blijven lopen. Als uw huidige psycholoog, psychiater of GGZ-instelling een Specialistische GGZ DBC met als hoofddiagnose PTSS heeft geopend, dan moet deze DBC gesloten worden. Nadat de behandeling bij PSYTREC is afgerond, kan de betreffende behandelaar / organisatie weer opnieuw de DBC openen om, indien nodig, een nabehandeling PTSS te starten.

11. Ik herken mij in de PTSS symptomen en scoor hoog op de zelftest; heb ik nu PTSS?

Indien u zich herkent in de PTSS symptomen en/of hoog scoort op de zelftest, dan kan dat een indicatie zijn dat u PTSS heeft. De zelftest vervangt echter niet de diagnose van een psycholoog. Vandaar dat PSYTREC na de ontvangst van uw aanmelding eerst contact met u opneemt om u een aantal vragen voor te leggen. Hierdoor kan PSYTREC met meer zekerheid aangeven of uw klachten/hulpvraag aansluiten bij de INTENSIVE8® behandeling. In de eerste en tweede intake wordt duidelijk of de diagnose PTSS gesteld kan worden. Uw arts kan de diagnose PTSS ook al gesteld hebben; in dat geval wordt in de eerste en tweede intake gekeken of de INTENSIVE8® behandeling aansluit bij uw klachten/ hulpvraag. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid om u van dienst te zijn. Vandaar onze telefonische screening en uitgebreide intakeprocedure van twee gesprekken. Goede dienstverlening kan ook betekenen dat wij soms moeten erkennen dat uw klachten/hulpvraag niet aansluit bij onze behandeling.

12. Hoe lang duurt een intake gesprek?

Een intake gesprek duurt 2,5 uur.

13. Waar verblijf ik tijdens de behandeling?

Tijdens de behandeling verblijft u intern op de behandellocatie.

14. Ik ben op zoek naar de BIG-nummers van uw behandelaren. Waar kan ik deze informatie vinden?

Onze behandelaren vermelden hun BIG-nummers in hun correspondentie (e-mail, briefpost) onder hun naam. Bezoek www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener voor verdere informatie over uw behandelaar.
Het BIG-nummer van Prof. dr. A. van Minnen is 79049655625 en 99049655616.
Het BIG-nummer van Prof. dr. A. de Jong is 59021887425.