Alles over het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma

Onze behandeling bestaat uit 4 onderdelen
Het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma is een totaalprogramma en buitengewoon geschikt voor de behandeling van ernstige en complexe PTSS. De verschillende onderdelen, EMDR en Exposure, in combinatie met PMT en beweging en Psycho-Educatie, vormen een geïntegreerd behandelpakket om de PTSS-klachten te verminderen. Alle onderdelen van de behandeling zijn essentieel voor het resultaat, de behandelonderdelen versterken elkaar.

1. Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)


EMDR therapie is een methode waarbij mensen afgeleid worden als ze aan een trauma denken. Je kunt geen twee dingen tegelijkertijd doen, bijvoorbeeld een ingewikkeld pianostuk spelen en tegelijkertijd de tafel van 17 opzeggen. Van ditzelfde principe maakt EMDR therapie gebruik. Aan u wordt gevraagd om naar een beeld van de traumatische herinnering te kijken en tegelijkertijd iets anders te doen, meestal is dat het met uw ogen volgen van de vinger van de therapeut die voor uw ogen heen en weer gaat. Er vindt dan een wedstrijd plaats tussen het beeld van de traumatische herinnering aan de ene kant, en de afleidende taak aan de andere kant. Hierdoor vervaagt langzamerhand de herinnering aan de gebeurtenis. Deze wordt minder helder en voelt daardoor minder emotioneel aan. De sessies van de EMDR behandeling zijn individueel.

2. Exposure therapie

Exposure therapie is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Bij Exposure therapie halen mensen hun traumatische herinnering tot in detail op, het wordt ook wel eens confrontatietherapie genoemd; u gaat de confrontatie aan met alles wat u angstig maakt. Zo vertelt u precies wat u is overkomen, vooral de meest angstige of moeilijke momenten. Het vertellen van die moeilijke momenten wordt steeds herhaald. Ook worden zogenaamde triggers gebruikt. Dat zijn allerlei dingen die u doen denken aan de traumatische herinnering. U kunt dan denken aan bepaalde muziek of het geluid van de sirene van een ambulance, foto’s van de dader, of de plek waar het is gebeurd, de geur van alcohol of tabak. U bent gewend om de herinneringen en de triggers te vermijden omdat u bang bent dat er dan iets ergs gebeurt, bijvoorbeeld dat u de controle verliest over zichzelf.  Door het toch te doen zult u ervaren dat die rampzalige dingen niet gebeuren. Daardoor daalt de angst voor de herinnering aan de traumatische gebeurtenis. De Exposure-sessies zijn individueel.

3. PMT & beweging

PMT en beweging vormen een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma van PSYTREC en hieraan wordt net zoveel tijd besteed als aan de EMDR en Exposure-sessies.

PMT staat voor psychomotorische therapie, waarbij lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal staan. Door sport, spel en lichaamsgeoriënteerde oefeningen, leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Het doel is dat u vermijdings- en veiligheidsgedrag leert te doorbreken, en dat u nieuwe ervaringen op doet. U krijgt de kans om te oefenen met nieuw gedrag, en weer vertrouwen te krijgen in uw eigen lichaam.

Het bewegen zelf is gericht op ontspanning, en op een gezonde manier bewegen binnen de fysieke mogelijkheden. Beweging zorgt ervoor dat de leereffecten uit de verschillende behandel-onderdelen worden versterkt en het beter wordt opgeslagen in de hersenen.

PMT en beweging vinden voornamelijk buiten plaats, waardoor u kunt profiteren van de kracht van de natuur en het daglicht. Wij hebben één programma dat plaatsvindt in groepsverband. Dit programma maken wij in samenwerking met u passend, afhankelijk van uw fysieke mogelijkheden en exposure plan.

4. Psycho-Educatie

Psycho-Educatie geeft u meer informatie over PTSS en de effecten daarvan op uw dagelijks leven. U krijgt voorlichting over de onderwerpen PTSS, de PSYTREC EXPRES behandeling, bijvoorbeeld wat is EMDR?, vermijdingsgedrag, het herstel en de terugkeer naar het normale leven. U krijgt inzicht in uw problemen en leert zelf de behandelelementen toe te passen. U krijgt een werkboek waarin u opdrachten kunt maken. Door het maken van uw opdrachten werkt u zelf actief mee aan uw behandelsessies en uw herstel. De Psycho-educatie vindt plaats in groepsverband, maar omdat we met persoonlijke tablets werken, kunt u in uw eigen tempo de informatie krijgen en verwerken.

Kort en intensief
U wordt in een korte tijd behandeld (2 tot 4 behandeldagen binnen 1 of 2 weken) en de behandeling is intensief.

Hoeveel dagen duurt mijn behandeling?
De meeste mensen krijgen een behandeling van 2 dagen of van 4 dagen. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke verhaal. Tijdens de intakefase bepalen we welk behandelprogramma voor u het meest effectief is.

Word ik behandeld in de kliniek of thuis?
Als u 2 dagen wordt behandeld is de behandeling helemaal thuis. U wordt dan online behandeld.
Als u 4 dagen wordt behandeld komt u de eerste 2 dagen naar onze kliniek. De laatste 2 dagen wordt u thuis online behandeld.

Is het online PSYTREC EXPRESS behandelprogramma via beeldbellen wel effectief?
Uit onze eerste onderzoeken blijkt dat het online behandelprogramma via beeldbellen een uitstekende manier van behandelen is en even effectief en waardevol als een behandeling op locatie.

Is het online PSYTREC EXPRESS behandelprogramma via beeldbellen niet onpersoonlijk?
Beeldbellen is juist een heel persoonlijke manier van communiceren. U heeft direct contact met uw behandelaars, team PMT & beweging en het sociaal verpleegkundig team. De non verbale communicatie is nog steeds aanwezig: u ziet elkaar, hoort elkaars stem en kan elkaars lichaamstaal zien. Onze collega’s begrijpen dat beeldbellen nieuw voor u kan zijn, maar zij geven u al snel hetzelfde persoonlijke gevoel als wat u zou ervaren bij ons op de behandellocatie. Alle collega’s die het online behandelprogramma verzorgen, geven ook het behandelprogramma op locatie.

Is het online PSYTREC EXPRESS behandelprogramma via beeldbellen veilig?
Omdat er tijdens behandelingen veel persoonlijke zaken worden besproken is de veiligheid van het platform essentieel. Wij maken gebruik van Google Meets waarbij het mogelijk is om belangrijke instellingen centraal in te stellen waardoor wij uw privacy en veiligheid kunnen garanderen.

De psychologen van PSYTREC worden intensief getraind door prof. dr. A. de Jongh (EMDR) en prof. dr. A. van Minnen (Exposure). Beide hoogleraren zijn (inter)nationaal erkende experts op het gebied van PTSS-behandelingen. Alle psychologen worden tweemaal per week ‘on the job’ verder getraind en gesuperviseerd door deze hoogleraren. Aanvullende trainingen vinden doorlopend plaats. Ook de psychiater, PMT’ers & beweegcoaches en het sociaal verpleegkundig team zijn specialist op hun terrein en zijn getraind om u de beste behandeling te geven.

Het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma staat onder toezicht van:

 • Prof. dr. Ad de Jongh
  (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam)
  Geregistreerd onder
  BIG-nummer 59021887425
 • Prof. dr. Agnes van Minnen
  (Radboud Universiteit Nijmegen)
  Geregistreerd onder
  BIG-nummer 79049655625 en 99049655616

Uw behandelplan en het verloop van de behandeling is voor u in te zien in het cliëntenportaal van ons elektronisch patiëntendossier (EPD).U wordt behandeld met het meest effectieve behandelprogamma

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het behandelen van (complexe) PTSS en worden daarin voortdurend bijgeschoold. Daarnaast is PSYTREC van mening dat zij steeds moeten blijven zoeken naar de verbetering van therapieën. Om deze reden besteedt PSYTREC  veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. PSYTREC is innovatief door niets als vanzelfsprekend aan te nemen en buiten de gebaande paden durven te gaan. PSYTREC is kritisch op haar resultaten en onderzoekt deze om haar behandeling continu te verbeteren.

Cliënt als eigenaar van eigen proces, u bent cursist

PSYTREC gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van haar cliënten. Zij worden beschouwd als personen die, ondanks het hebben van een psychische stoornis, gezond kunnen nadenken, regie kunnen voeren over het eigen leven en als verantwoordelijk persoon kunnen handelen.

U neemt dan ook actief deel aan uw behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor uw aanwezigheid en inbreng tijdens de behandelonderdelen en daardoor ook eigenaar van en verantwoordelijk voor uw eigen behandelproces en -voortgang. PSYTREC noemt u tijdens de behandeling ‘cursist’, om aan te geven dat u een leerproces ondergaat. Er is zorg voor u als cliënt, maar er wordt niet voor u gezorgd.

Evidence-based behandelprogramma en specialisten voor resultaat

De behandeling van PSYTREC heeft primair als doel de PTSS-klachten van cliënten te reduceren. De inhoud van het behandelprogramma is zorgvuldig vastgesteld op basis van evidence-based behandelmethoden en de meest recente richtlijn en zorgstandaard voor PTSS. Om kwaliteit te borgen werkt PYTREC uitsluitend met specialisten in PTSS-behandeling. Dit geldt zowel voor de psychologen als de PMT'ers, als het sociaal verpleegkundig team. 

Wisselende behandelaren (therapeut-rotatie systeem) voor effectieve behandeling

PSYTREC behandelt haar cliënten vanuit een zakelijke, no-nonsense houding met empathie voor de persoon. Trauma’s worden bij de naam genoemd en worden bij de kop gepakt. Dit is de kern van PSYTREC's therapeutische houding. Zo voorkomt PSYTREC dat er een hechte band ontstaat tussen behandelaar en cliënt. Een hechte band kan vermijding (van pijnlijke momenten) bij cliënt én behandelaar in de hand kan werken. Daarnaast kan de cliënt door dit zogenaamde therapeut-rotatie systeem op een intensieve manier negatieve opvattingen over vertrouwen in mensen corrigeren. PSYTREC kiest daarom voor werken met wisselende behandelaren, onder verantwoordelijkheid van een Regiebehandelaar.

Gedeelde verantwoordelijkheid en actieve samenwerking als voorwaarde voor resultaat

Voorwaarde voor een goede behandeling en een goed resultaat is een actieve samenwerking tussen de cliënt en de professional. Professionals zijn expert op het terrein van de inhoud en vorm van de behandeling, cliënten zijn expert op het terrein van hun eigen (vermijdings-)gedrag en traumatische herinneringen. Professionals dienen cliënten goed te informeren over het ziektebeeld van PTSS en de behandeling optimaal uit te voeren. Cliënten dienen professionals goed te informeren over hun traumatische herinneringen en vermijdingsgedrag. Samen komen de professional en de cliënt zo tot de beste resultaten.

Wetenschappelijk onderzoek voor aanscherping behandelmethode

Wij analyseren voortdurend onze behandelresultaten. Wetenschappelijk onderzoek doen hoort bij het wezen van PSYTREC, en is voortdurend gericht op aanscherping en verfijning van de behandelmethodiek.

We hebben intussen duizenden cliënten behandeld. Vrijwel alle mensen die behandeld worden bij PSYTREC hebben ernstige PTSS-klachten. Zij hebben meerdere trauma’s meegemaakt, vaak al in hun vroege jeugd, ook wel vroegkinderlijk trauma genoemd.

De trauma’s kunnen variëren:

 • (langdurig) seksueel misbruik
 • lichamelijk geweld
 • (natuur)rampen
 • beroepsgerelateerde trauma's
 • verkeersongelukken
 • oorlogsgeweld

Daarnaast heeft het merendeel van getraumatiseerde mensen nog andere stoornissen of problemen, zoals een:

 • depressie
 • angststoornis
 • verslavingsproblematiek
 • borderline persoonlijkheidsstoornis
 • 75% van onze cliënten heeft wel eens suïcidale gedachten (gehad). 
 • 65% van onze cliënten heeft een complexe PTSS, zoals laag zelfbeeld, problemen met relaties en emotieregulatie problemen
 • 25% heeft PTSS met het dissociatieve subtype.

Om de resultaten te meten, wordt gewerkt met officiële meetinstrumenten, zoals de Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), ofwel het Klinisch Interview PTSS (KIP). Dit meetinstrument is wereldwijd de gouden standaard.

 • 85-90% van onze cliënten laat een belangrijke klinische daling zien op de KIP scores. Deze groep heeft dus aanzienlijk minder klachten. 
 • Tussen de 70 en 75% van onze cliénten heeft na de behandeling geen PTSS-diagnose meer. 
 • Ongeveer 85% van de mensen met Complexe PTSS verliest de diagnose Complexe PTSS. 
 • Ongeveer 75% van de mensen met dissociatie verliest de diagnose PTSS met dissociatieve subtype.
 • Minder dan 5% van onze cliënten stopt met de behandeling. Dat is veel minder dan bij een ‘gewone’’ PTSS-behandeling (20-30%)
 • Ook andere symptomen naast de PTSS verminderen sterk na onze behandeling. U kunt dan denken aan klachten die te maken hebben met depressie, dissociatie, emotieregulatieproblemen, complexe PTSS, persoonlijkheidsproblemen.  
 • Echter, ongeveer 10% van onze cliënten heeft na de behandeling nog dezelfde klachten
 • En ongeveer 1,5% van onze cliënten heeft na de behandeling meer klachten

 

Wilt u meer weten? Kijk dan op onze pagina over wetenschappelijk onderzoek.

Uw tevredenheid is de belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij meten de cliënttevredenheid middels de Consumer Quality Index, ofwel de CQI-vragenlijst. Hieronder ziet u de resultaten over 2022.

Onderwerp Beoordeling
Rapportcijfer behandeling (1-10) 8,4
Aanbeveling aan anderen (1-10) 8,8
Bejegening (1-5) 4,7
Samen beslissen (1-5) 4,1
Uitvoeren behandeling (1-5) 4,2
Bespreking vragenlijsten (1-5) 4,3