Over PSYTREC

Als gespecialiseerde GGZ instelling richt PSYTREC zich exclusief op de behandeling van (complexe) PTSS. Dit doet PSYTREC op een innovatieve wijze om zo kort en intensief, maar bovenal zo effectief mogelijk te behandelen. In plaats van vele maanden één keer per week of één keer per twee weken behandelen, kiest PSYTREC ervoor haar patiënten meerdere dagen aaneensluitend te behandelen. Verblijf op de behandellocatie gedurende de behandeling is daarom een vast onderdeel van het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma.

De behandeling van PTSS bestaat uit een combinatie van:

  • Wetenschappelijk gefundeerde therapieën voor trauma-verwerking, die op elkaar zijn afgestemd: EMDR en Exposure therapie.
  • Een intensief Activerend Sport- en Bewegingsprogramma is belangrijk onderdeel van het dagprogramma. De ligging van de locatie en de directe omgeving zijn daarop volledig afgestemd.
  • Psycho-Educatie.

Deze drie onderdelen samen vormen het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma, welke uniek in de wereld is.

De medewerkers van PSYTREC zijn gespecialiseerd in het behandelen van (complexe) PTSS en worden daarin voortdurend bijgeschoold. Daarnaast is PSYTREC van mening dat zij steeds moeten blijven zoeken naar de verbetering van therapieën. Om deze reden besteedt PSYTREC veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek.

Doe de PTSS Zelftest

Onze kernwaarden

Innovatief

Door niets als vanzelfsprekend aan te nemen en buiten de gebaande paden durven te gaan. PSYTREC is kritisch op haar resultaten en onderzoekt deze om haar behandeling continu te verbeteren.

Daadkracht

Door een no-nonsense houding gecombineerd met oog voor het individu. PSYTREC zet zich in voor haar cliënten en zet door voor resultaat.

Effectief

Door de korte, intensieve, evidence-based en innovatieve PSYTREC EXPRESS behandeling. PSYTREC is specialist in de behandeling van PTSS.

Behandelvisie

Cliënt als eigenaar van eigen proces

PSYTREC gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van haar cliënten. Zij worden beschouwd als personen die, ondanks het hebben van een psychische stoornis, gezond kunnen nadenken, regie kunnen voeren over het eigen leven en als verantwoordelijk persoon kunnen handelen.

Cliënten nemen dan ook actief deel aan hun behandeling. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens de behandelonderdelen en daardoor ook eigenaar van en verantwoordelijk voor hun eigen behandelproces en -voortgang. PSYTREC noemt hen tijdens de behandeling ‘cursist’, om hen aan te kunnen spreken op hun leerbaarheid om behandeladviezen zelfstandig op te volgen. Er is zorg voor de cliënt, maar er wordt niet voor de cliënt gezorgd.

Evidence-based behandelprogramma en specialisten voor resultaat

De behandeling van PSYTREC heeft primair als doel de PTSS-klachten van cliënten te reduceren. De inhoud van het behandelprogramma is zorgvuldig vastgesteld op basis van evidence-based behandelmethoden en de meest recente multidisciplinaire richtlijnen voor PTSS. De verschillende onderdelen, EMDR en Exposure, in combinatie met het Activerende Sport- en Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie, vormen een geïntegreerd behandelpakket om de PTSS-klachten te verminderen en de cliënt inzicht te geven in zijn/haar stoornis. Alle onderdelen van de behandeling zijn essentieel voor het resultaat. Om kwaliteit te borgen werkt PYTREC uitsluitend met specialisten in PTSS-behandeling. Dit geldt zowel voor de psychologen als de coaches Sport & Beweging als de verpleegkundigen.

Wisselende behandelaren (therapeut-rotatie systeem) voor effectievere behandeling

Vanuit een zakelijke, no-nonsense houding behandelt PSYTREC de stoornis van haar cliënten, met empathie voor de persoon. Trauma’s worden bij de naam genoemd en worden bij de kop gepakt. Dit is de kern van PSYTREC's therapeutisch houding. Zo voorkomt PSYTREC dat er een hechte band ontstaat tussen behandelaar en cliënt. Een hechte band kan vermijding (van pijnlijke momenten) bij cliënt én behandelaar in de hand kan werken. PSYTREC kiest daarom voor werken met wisselende behandelaren, onder verantwoordelijkheid van een Regiebehandelaar. Daarnaast kan de cliënt door dit zogenaamde therapeut-rotatie systeem op een intensieve manier disfunctionele opvattingen over vertrouwen in mensen corrigeren.

Gedeelde verantwoordelijkheid en actieve samenwerking als voorwaarde voor resultaat

Voorwaarde voor een goede behandeling en een goed resultaat is de samenwerking tussen de cliënt en de professional. Professionals als expert op het terrein van de inhoud en vorm van de behandeling, cliënten als expert op het terrein van hun eigen (vermijdings-)gedrag en traumatische herinneringen. Professionals dienen cliënten goed te informeren over het ziektebeeld van PTSS en de behandeling optimaal uit te voeren. Cliënten dienen professionals goed te informeren over hun traumatische herinneringen en vermijdingsgedrag, en de adviezen van de professionals, met betrekking tot de behandeling, op te volgen. De therapeutische houding van de professional dient hierin ter ondersteuning.

Monitoring en wetenschappelijk onderzoek voor aanscherping behandelmethode

Analyseren van variabelen en vastleggen van resultaten hoort bij het wezen van PSYTREC. Na de behandeling kunnen cliënten in principe zelfstandig en op eigen kracht verder. PSYTREC blijft haar cliënten zes maanden monitoren voor wetenschappelijk onderzoek, dat voortdurend gericht is op aanscherping en verfijning van de behandelmethodiek.

Ontdek onze locaties

Meer over onze locaties

Behandelcentrum Bilthoven

Businesspark Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 2 
(Voor bezoek navigatie instellen op nr. 10)
3723 MB Bilthoven

Behandelcentrum Weert

Kazernelaan 101
6006 SP Weert
(ingang via de Nelissenhofweg 2)

 

Meer over onze locaties

Routebeschrijving Bilthoven

 

Routebeschrijving Weert

 

Meer over ons weten?

Kwaliteitsstatuut

PSYTREC heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Daarmee voldoet zij aan haar wettelijke verplichting.

Meer informatie

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van PSYTREC levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van haar dienstverlening.

Meer informatie

Klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) in werking getreden.

Meer informatie

Stichting vrienden van PSYTREC

PSYTREC vervult een voortrekkersrol voor innovatie in de traumazorg en behandeling van PTSS in Nederland. ‘Stichting Vrienden van PSYTREC’ is opgericht om dit initiatief financieel te ondersteunen en verder te stimuleren.

Download brochure Bekijk website

8.8 op Zorgkaart Nederland

We hebben 880 waarderingen ontvangen op Zorgkaart Nederland vanaf 2019 met een gemiddeld cijfer van 8.8 over 4 jaar en een gemiddelde van 9.2 in 2021.

Bekijk Zorgkaart Nederland