Aanmeld & Intake info

Welke stappen kunt u doorlopen:

Het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (PSYTREC heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten). Dit betekent dat u het wettelijk verplichte eigen risico (2022: € 385,-) betaalt. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Vraag naar uw (nog openstaande) eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico.

Voor zorg die door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, heeft PSYTREC altijd een verwijsbrief nodig. Heeft u nog geen verwijsbrief en wilt u wel dat de zorgkosten van PSYTREC vergoed worden door uw zorgverzekeraar? Maak dan eerst een afspraak bij uw huisarts of vraag er naar bij uw behandelaar.

Wanneer u zich via deze website wilt aanmelden voor behandeling, zorg er dan voor dat u een digitale versie heeft van uw verwijsbrief zodat u deze bij uw aanmelding kunt uploaden. Wanneer u geen verwijsbrief upload krijgt u een foutmelding en kunt u zich niet verder aanmelden.

Ook wanneer u aangeeft geen verwijsbrief te hebben van uw behandelaar kunt u zich niet verder aanmelden.

Houd er rekening mee dat bij verzekerde zorg uw Eigen Risico in de meeste gevallen volledig wordt aangesproken, ook als er alleen een intake wordt gedaan.

Iedereen van 18 jaar en ouder met de diagnose (ernstige en/of complexe) PTSS en die de Nederlandse taal machtig is (Nederlands begrijpt) is welkom voor behandeling bij PSYTREC.

Tijdens de eerste intake wordt nader bekeken of er geen andere zaken zijn die mogelijk eerst opgepakt dienen te worden. Indien dat het geval is, heeft PSYTREC contacten met partnerorganisaties die u daarmee kunnen helpen.

Ook bekijkt PSYTREC of er bijvoorbeeld andere stoornissen zijn, die de behandeling negatief kunnen beïnvloeden. In dat geval wordt eerst intern overlegd wat de behandelmogelijkheden zijn. Het streven van PSYTREC blijft: iedereen met (ernstige en/of complexe) PTSS in behandeling te nemen.

Wanneer u de behandeling heeft afgerond, heeft u een vangnet nodig. In het meest gunstige geval roepen herinneringen aan de schokkende gebeurtenissen geen overweldigende emoties meer op. De gebeurtenissen staan niet meer centraal in uw leven. Dat betekent echter niet dat de gebeurtenissen en de PTSS geen sporen hebben achtergelaten. Met name bij ernstige en complexe PTSS is het mogelijk dat u uw leven na de behandeling zal gaan evalueren. Een gevolg daarvan is dat er ruimte ontstaat voor onder andere verdriet en boosheid, vanwege de impact die de stoornis heeft gehad op bijvoorbeeld uw gezin en werk. Om die reden is het belangrijk dat er begeleiding is in de vorm van vervolgzorg om deze behandeleffecten op een positieve manier te ondersteunen.

Sommige cliënten hebben na behandeling nog lichte tot matige PTSS klachten, waarvoor ze behandeling nodig hebben. In veel gevallen is er sprake van co-morbide* problematiek, zoals een depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Om die reden is het in uw belang dat u tijdens de intakefase weet waar u terecht kan voor vervolgzorg. Tijdens de intakefase bevraagt PSYTREC u daar actief op. PSYTREC adviseert dat u in elk geval een afspraak met de POH-GGZ heeft gemaakt. PSYTREC pakt zo haar rol in de ketenzorg op en gaat graag de samenwerking met andere zorgaanbieders aan.

* het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen.

 

Het regelen van vervolgzorg is in uw belang, hierdoor heeft u een vangnet na behandeling.
Cliënten dienen zelf de vervolgzorg te regelen.
PSYTREC adviseert in elk geval een afspraak met de POH-GGZ.
Vraag uw huisarts over behandelaar om hulp vervolgzorg te regelen wanneer u niet zeker weet hoe.
Co-morbide problematiek: het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen.
Stap 1

Vul als eerste screening de PTSS zelftest* in (zie onder stap 8). De zelftest geeft u 10 stellingen die u kunt aanvinken wanneer de stelling voor u van toepassing is. U krijgt direct de uitslag zodat u kunt zien of er bij u een indicatie voor PTSS is. Is dat het geval dan kunt u het aanmeldformulier onderaan de pagina invullen.

U dient voor behandeling in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts /bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar. Uw huisarts kan u ook aanmelden via Zorgdomein. In dat geval ontvangt PSYTREC de verwijsbrief direct. Een aanmelding via Zorgdomein wordt over het algemeen sneller verwerkt.

Vindt uw verwijzing buiten Zorgdomein plaats of via uw behandelaar (zie boven), wijs hen dan op de eisen die uw zorgverzekeraar aan de verwijsbrief stelt. Deze eisen zijn te vinden op de pagina 'Informatie voor verwijzers’.

*De zelftest kan nimmer de diagnose van een behandelaar vervangen. Het kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kan zijn van PTSS.

Stap 2

Na ontvangst van uw aanmelding en de verwijsbrief, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Dit contact is een eerste telefonische screening, waarbij bekeken wordt of uw hulpvraag en de PSYTREC EXPRESS behandeling van PSYTREC op elkaar aansluiten. Is dat het geval, dan ontvangt u een uitnodiging voor het eerste intakegesprek.

Stap 3

De intakegesprekken vindt bij PSYTREC bij voorkeur online plaats, indien noodzakelijk kan dit op de intake locaties in Bilthoven of Weert. Het is dan wenselijk om uw partner of een andere naaste naar dit gesprek mee te nemen. Neem een geldig ID-bewijs mee en, indien u medicijnen gebruikt, een medicijnenoverzicht van uw apotheker.

Het doel van de intakegesprekken is om uw klachten en uw hulpvraag in kaart te brengen. Daarnaast wordt meer informatie verzameld om tot een eerste diagnose PTSS te komen. Het KIP (Klinisch Interview PTSS) wordt hiervoor afgenomen. Indien er geen sprak is van ernstige PTSS, wordt met u besproken welke stappen u kunt ondernemen voor andere hulp.

PSYTREC informeert uw verwijzer over het vervolg van de intake, ook indien u niet bij PSYTREC in behandeling kan worden genomen.
Indien de diagnose PTSS aannemelijk is, gaat u door naar stap 4: vervolg intakegesprekken. Er wordt een behandelplan met u opgesteld en met u besproken hoe u eventuele vervolgbehandeling na de behandeling bij PSYTREC kunt regelen.

Stap 4

Tijdens de vervolg intakegesprekken worden uw trauma’s besproken, uw triggers uitgevraagd en de wijze waarop/de mate waarin u vermijdingsgedrag vertoont, komt aan bod.

Er wordt voor u een zogenaamd Rode Draad Formulier opgesteld (RDF). Hierin staan de trauma’s beschreven die de leidraad voor uw behandeling zullen zijn. Het RDF vormt de persoonlijke doelenlijst van uw behandelprogramma.

Afhankelijk van het aantal en de zwaarte van uw trauma’s komt u in aanmerking voor het 2-daagse of 4-daagse PSYTREC EXPRESS behandelprogramma. Dit krijgt u direct te horen. Ook hoort u op welke datum u met de behandeling kan beginnen.

Stap 5

Uw PSYTREC EXPRESS behandelprogramma begint. U heeft een aantal dagen voor de start van uw behandeling een voorbereidende sessie waarin kort uiteen wordt gezet wat u in de behandeling te wachten staat en wat er van u verwacht wordt.

Het 2-daagse behandelprogramma bestaat uit twee aaneengesloten dagen behandeling. Bij het 4-daagse hybride behandelprogramma heeft 2 x twee aaneensluitende dagen behandeling. De eerste twee dagen op locatie en de tweede twee dagen online thuis.

Stap 6

Een week na uw behandeling vindt de online slotsessie gesprek plaats waarbij door middel van het KIP (Klinisch Interview PTSS) uw behandelresultaat wordt gemeten. Ook worden de laatste vragenlijsten ingevuld en wordt u indien van toepassing geïnformeerd over het vervolg na de behandeling, eventueel vindt er overdracht plaats tussen PSYTREC en de behandelaar/instelling waar u hierna in behandeling gaat. De slotsessie is een verplicht onderdeel van het behandelprogramma.

Stap 7

3, 6 en 9 na de PSYTREC EXPRESS behandeling krijgt u dezelfde vragenlijsten toegestuurd die tijdens de behandeling dagelijks werden afgenomen om inzicht te krijgen in het beloop van uw klachten.

 
De afname van deze vragenlijsten na 3, 6 en 9 maanden gebruikt PSYTREC om een beeld te krijgen van de bestendiging van de effecten van de behandeling. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de PSYTREC EXPRESS behandeling verder te optimaliseren en te verbeteren.

De gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en telefonische screening werkt als volgt: Uw aanmelding voor intake en behandeling komt centraal bij PSYTREC binnen. Op grond van uw postcode wordt bekeken in welk behandelcentrum u behandelt kunt worden.

Woont u in de postcodegebieden 3100 – 3399 of 4000 – 7399, dan wordt uw aanmelding verwerkt via het behandelcentrum Weert. Aanmeldingen vanuit de overige postcodes worden verwerkt via het behandelcentrum Bilthoven.

Het kan zijn dat u dichter bij Bilthoven woont dan Weert en toch in Weert op intake en voor behandeling wordt gevraagd. De reden hiervoor is dat PSYTREC vanuit de Randstad de meeste aanmeldingen krijgt. Door spreiding van de aanmeldingen over de twee behandellocaties, kan PSYTREC uw wachttijd verkorten waardoor u sneller geholpen wordt.

Via het bovenstaand aanmeldformulier kunt u zich rechtstreeks aanmelden. Houdt u er rekening mee dat PSYTREC u pas kan inplannen voor het eerste intakegesprek nadat PSYTREC een verwijsbrief van uw verwijzer heeft ontvangen. 

Gemiddelde wachttijd (juni 2022) Alle locaties
Tijd tussen aanmelding en intake 16 weken
Tijd tussen intake en 2daagse online behandeling 3 weken
Tijd tussen intake en 4daagse hybride behandeling 7 weken

Wachten tot uw behandeling start is altijd vervelend, dat realiseren we ons terdege. PSYTREC doet er alles aan om wachttijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat maar, in verband met de toegenomen vraag naar behandeling, kan de wachttijd momenteel langer zijn dan gewenst. Onze behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Dewachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u onze wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).